Join Server Discord Nhận Thông Báo Và Ưu Đãi https://discord.gg/nSWUWSDJ9Z
Đăng ký Đăng nhập

Gửi thẻ sai mệnh giá trên NAMCARD.NET

2022-06-20 14:48:13
120

- Inbox admin để cộng số tiền khi sai mệnh giá thẻ nhé

-Quý khách gửi thẻ sẽ có 2 mệnh giá : 1 là mệnh giá quý khách gửi lên , 2 là mệnh giá thực của thẻ

-Được tính lấy 50% của mệnh giá nhỏ hơn nhân với chiết khấu

Ví dụ :

- Quý khách gửi lên với mệnh giá 200.000 đ mà mệnh giá thực là 100.000 đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là 100.000 đ  trừ 50%  = 50.000d x Chiết khấu thẻ 

Quý khách gửi thẻ mệnh giá 100.000đ mà mệnh giá thực là 500.000 đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là 100.000 đ x Chiết khấu thẻ 

Quý khách lưu ý : đây là quy định nhà mạng đặt ra , không hỗ trợ nếu quý khách gửi sai mệnh giá !